Privacybeleid

  1. Website Kunst Aan Zet

Kunst Aan Zet is een project van Kunst in Huis

Kunst in Huis vzw is door de Vlaamse Gemeenschap aangeduid om de uitwerking, coördinatie en promotie van de Kunstkoopregeling, onder de naam ‘Kunst Aan Zet’ op zich te nemen.

De Aanbieder is actief als verkoper van kunstwerken en is erkend om kunstwerken te verkopen in het kader van Kunst Aan Zet. De Aanbieder presenteert en verkoopt de Kunstwerken van de Kunstenaar(s).

Een Koper van een kunstwerk dat in aanmerking voor Kunst Aan Zet kiest autonoom en onafhankelijk om een koopovereenkomst van Kunst Aan Zet met de Aanbieder af te sluiten en kan hiermee een Renteloze Kunstlening aanvragen bij de kredietverstrekker Hefboom cvba.

Kunst in Huis houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor de communicatie over Kunst Aan Zet, zoals naam van de aanbieders en kunstenaars, en de gegevens van de koper die een koopovereenkomst van Kunst Aan Zet afsluit. Kunst in Huis behandelt deze informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. vertrouwelijk. De Koper kan ten allen tijde de door Kunst in Huis opgeslagen persoonsgegevens opvragen en wijzigen. De Koper is aansprakelijk voor meerkosten die ontstaan door het niet tijdig of volledig meedelen van accurate persoonsgegevens.

2. Het privacybeleid van Kunst aan Zet

Het privacybeleid is geldig voor alle Aanbieders van Kunst in Huis en voor de Kopers die een koopovereenkomst van Kunst Aan Zet met een Aanbieder aangaan. Het is ook van toepassing als u gebruik maakt van onze website of een bezoek brengt aan het verkooppunt van de aanbieder, een evenement van Kunst Aan Zet of de Aanbieder en het kantoor van Kunst in Huis. Ook indien u een potentiële of voormalige koper bent van Kunst Aan Zet.

De bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 13 juni 2005 met diens bijhorende uitvoeringsbesluiten (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) en V-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarbij engageert Kunst in Huis zich om de rechten en plichten van dit beleid na te leven wanneer we persoonsgegevens verwerken.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en wat houdt dat in?

De Aanbieders van Kunst Aan Zet verzamelen de gegevens van de koper voor de opmaak van de koopovereenkomst van Kunst Aan Zet.

Kunst in Huis Kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te Bloemenstraat 32, 1000 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0418.464.730 (hierna “Kunst in Huis”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met privacy@kunstaanzet.be.

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

 

4. Welke gegevens worden er verwerkt en waarvoor gebruiken we ze?

Kunst in Huis verwerkt twee soorten persoonsgegevens in het kader van Kunst Aan Zet:

Gebruikersgegevens: Deze gegevens vraagt de Aanbieder op om een koopovereenkomst van Kunst Aan Zet op te maken. Denk aan: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens over uw gebruik: Dit zijn gegevens die gekoppeld zijn aan de aankoop van een kunstwerk via Kunst Aan Zet. Bijvoorbeeld: welk kunstwerk u aankoopt, de aankoopprijs en het bedrag waarvoor u een Kunstlening wil aanvragen, hoe vaak u een koopovereenkomst aangaat, of u onze nieuwsbrief leest. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, het gebruik van Kunst Aan Zet te analyseren en hierover geanonimiseerd te rapporteren naar de Vlaamse Overheid, Hefboom cvba en de Aanbieders.

We verwerken geen gegevens betreffende raciale of etnische afkomst, geloof, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Mits uw toestemming en om de behartiging van de legitieme belangen van Kunst in Huis in de overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren, verzamelen we deze persoonsgegevens met als doel: Uw dienstverlening te verzekeren en u de beste service mogelijk aan te bieden; U de juiste informatie aan te reiken over onze diensten; U te informeren over uw mogelijkheden; Om fraude te bestrijden; Om onze producten en diensten te blijven evalueren en verbeteren; Om u te informeren over nieuwigheden en veranderingen.

Kunst in Huis geeft in geen geval persoonsgegevens door aan de kredietverstrekker. De Koper dient zelf de aanvraag van de Kunstlening te doen bij Hefboom cvba. Voor het volledige kredietproces geldt het privacybeleid van Hefboom cvba.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Kunst in Huis heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Kunst in Huis zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren. 

 

6. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen.

Kunst in Huis verbindt zich ertoe om persoonsgegevens niet te verkopen of door te geven aan derden behalve wanneer dit nodig is voor de dienstverlening of er een wettelijke verplichting is.

Kunst in Huis verbindt zich ertoe om enkel persoonsgegevens door te geven aan derde partijen voor commerciële doeleinden als u daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt-in’.

Voor onderzoeksdoeleinden kan Kunst in Huis gebruik maken van anonieme gegevens voor analyses en rapportering. Deze gegevens zijn in die zin anoniem dat ze niet terug te brengen zijn naar een specifiek individu. 7. Oefen uw rechten uit

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u ook een aantal rechten:

Recht op inzage
U hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Kunst in Huis over u heeft verzameld. Dit betekent dat u kan opvragen of wij persoonsgegevens over u verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Kunst in Huis die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Kunst in Huis die eventueel deelt. Wilt u uw recht van toegang uitoefenen dan dient u bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar privacy@kunstaanzet.be. Kunst in Huis heeft daarbij 30 dagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. 

Recht op verbetering en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan u contact opnemen met het hoofdkantoor. Vervolgens past Kunst in Huis de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Kunst in Huis vraagt u daarbij om ook zelf actief wijzigingen in uw persoonsgegevens te melden zodat we uw gegevens up-to-date kunnen houden. 

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
U hebt het recht om, zonder opgave van reden, in te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan u contact opnemen met het hoofdkantoor via privacy@kunsaanzet.be en u afzonderlijk uitschrijven voor promoties en/of acties via telefoon, post of mail. Kunst in Huis behoudt wel steeds het recht om klanten te contacteren via post, mail of telefoon in kader van hun de uitvoering van de koopovereenkomst van Kunst Aan Zet of wanneer de wet hen daartoe verplicht. Niet-klanten die gebruik maken van de website contacteert Kunst in Huis enkel via telefoon, brief en/of mail indien zij hier hun toestemming voor gegeven hebben.

 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Kunst in Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om het achterliggend doel te realiseren waarvoor ze verzameld worden. De algemene regel is dat uw gegevens tot 10 jaar na uw laatste koopovereenkomst bewaard worden. Dit om wettelijke verplichtingen maar ook uit juridische noodzaak bij mogelijke geschillen.

Voormalige kopers kunnen tot 2 jaar na datum van hun laatste koopovereenkomst gecontacteerd worden door Kunst in Huis betreffende nieuwe producten en promoties van Kunst Aan Zet en om de voormalige klant in het systeem te herkennen, tenzij hij of zij aangeeft hiermee niet akkoord te gaan zoals in punt 6 beschreven.9. Onze website en cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan dat zonder persoonsgegevens mee te delen. In sommige gevallen identificeert Kunst in Huis uw IP-adres, maar dit wordt niet gekoppeld aan uw persoonlijke klantengegevens.

Kunst in Huis plaatst in sommige gevallen cookies op uw computer om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en te analyseren hoe we onze onlinediensten kunnen verbeteren. Cookies zijn stukjes informatie die de browser opslaat op uw computer of mobiel toestel als u een website bezoekt. Kunst in Huis maakt gebruik van volgende cookies:

 Analytische cookies (Google Analytics)
Zorgen ervoor dat we de gebruikersstatistieken van onze website kunnen analyseren via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Op deze manier kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke links niet goed bezocht worden, maar ook bepaalde demografische gegevens verzamelen. Deze gegevens zijn in die zin anoniem dat ze niet terug te brengen zijn naar een specifiek individu.

Wilt u geen cookies ontvangen of wilt u ze verwijderen? Dan kan u dit te allen tijde aanpassen via de instellingen van de browser. Daar kan u, afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, alle geïnstalleerde cookies verwijderen of uitschakelen en kan u aangeven welke cookies u al dan niet wenst te ontvangen.

Kunst in Huis gebruikt deze cookies om uw surfervaring te verbeteren of vergemakkelijken en statistieken te lezen. We raden u aan om deze cookies ingeschakeld te houden.


10. Contacteer Kunst in Huis

Heeft u vragen, ontvangt u graag meer informatie over ons privacybeleid of hebt u klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw rechten? Dan kan u contact opnemen met het hoofdkantoor van Kunst in Huis:

Kunst in Huis
Bloemenstraat 32, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 247 97 10
E-mail: privacy@kunstaanzet.be

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Belgische Privacy Commissie
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be